Newsletter: 13th February 2020

Dilyn ni ar Twitter: http://twitter.com/cyngorsDd – Follow us on Twitter: http://twitter.com/DenbighshireCC
Ymwelwch a ni ar-lein ar www.sirddinbych.gov.uk – Visit us online at www.denbighshire.gov.uk

Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag o wedi eu bwriadu yn unig ar gyfer pwy bynnag y cyfeirir ef ato neu atynt. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, hysbyswch yr anfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda. Mae cynnwys yr e-bost yn cynrychioli barn yr unigolyn(ion) a enwir uchod ac nid yw o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn Cyngor Sir Ddinbych. Serch hynny, fel Corff Cyhoeddus, efallai y bydd angen i Gyngor Sir Ddinbych ddatgelu’r e-bost hwn [neu unrhyw ymateb iddo] dan ddarpariaethau deddfwriaethol.
The information contained in this e-mail message and any files transmitted with it is intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error please notify the sender immediately. The contents of this e-mail represents the views of the individual(s) named above and do not necessarily represent the views of Denbighshire County Council. However, as a Public Body, Denbighshire County Council may be required to disclose this e-mail [or any response to it] under legislative provisions.

footer curve