Governors’ report to parents 2017-2018

Dilyn ni ar Twitter: http://twitter.com/cyngorsDd – Follow us on Twitter:
http://twitter.com/DenbighshireCC

Ymwelwch a ni ar-lein ar www.sirddinbych.gov.uk – Visit us online at
www.denbighshire.gov.uk

Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag o
wedi eu bwriadu yn unig ar gyfer pwy bynnag y cyfeirir ef ato neu atynt. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, hysbyswch yr
anfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda.
Mae cynnwys yr e-bost yn cynrychioli barn yr unigolyn(ion) a enwir uchod ac nid yw o
angenrheidrwydd yn cynrychioli barn Cyngor Sir Ddinbych. Serch hynny, fel Corff Cyhoeddus, efallai y bydd angen i Gyngor Sir Ddinbych
ddatgelu’r e-bost hwn [neu unrhyw ymateb iddo] dan ddarpariaethau deddfwriaethol.

The information contained in this e-mail message and any files transmitted with it is
intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error please
notify the sender immediately.
The contents of this e-mail represents the views of the individual(s) named above and do
not necessarily represent the views of Denbighshire County Council. However, as a Public Body, Denbighshire County Council may be required
to disclose this e-mail [or any response to it] under legislative provisions.

footer curve