flu nasal form

Please see below information about flu vaccination for pupils in Reception – Year 6


From: Ysgol Bro Famau
Sent: 13 September 2023 15:15
To: Elizabeth Knight
Subject: Fw: flu nasal form


From: BCU Immunisation Team Central (BCUHB – Child & Adolescent Health) <[email protected]&gt;
Sent: 13 September 2023 11:56
To: Ysgol Bro Famau
Subject: flu nasal form

Bore da

Please could the following email be sent to the parents/guardians of all reception to year 6 pupils.

Please could you attach a class list containing Names, D.O.B and also the class/school year.

Many thanks

Cheryl

image003 


 https://www.ysgolbrofamau.co.uk/wp-content/uploads/2023/09/image002.jpg

Medi 2023

Helpwch i gadw eich plentyn yn iach y gaeaf hwn – gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei frechlyn ffliw.

Bydd tim imiwneiddio’r yn ymweld a’r ysgol ar  Dydd Mawrth 3 Hydref 2023  i gynnig brechlyn ffliw drwy chwistell trwn i blant.

Mae’r GIG yn argymell bod eich plentyn yn cael brechiad ffliw bob blwyddyn.

Dilynwch y ddolen isod i gwblhau’r ffurflen ganiatâd erbyn  Dydd Iau 28 Medi 2023.

https://forms.office.com/e/vZMsu9Rp0x

Annwyl riant neu warcheidwad,

Mae’n bwysig iawn amddiffyn eich plentyn rhag y ffliw er mwyn sicrhau ei fod yn aros mor iach â phosibl, gan fod COVID-19 a’r ffliw yn debygol o fynd ar led y gaeaf hwn. Y brechlyn ffliw gorau i’r rhan fwyaf o blant yw chwistrell trwyn. Dyma’r brechlyn a roddir ar y diwrnod.

Rydym wedi cynnwys taflen wybodaeth a ffurflen ganiatâd gyda’r llythyr hwn. Er mwyn helpu i sicrhau bod y brechlyn yn addas ar gyfer eich plentyn, ac nad yw’n colli allan, rhowch amser i ddarllen yr wybodaeth ac yna cwblhau ar-lein cyn y dyddiad brechu arfaethedig.

Os ydych eisiau cael rhagor o wybodaeth am frechu rhag y ffliw i blant, cysylltwch â tîm imiwneiddio, neu ewch i  icc.gig.cymru/brechlynffliw neu cliciwch ar yr atodiadau PDF.

Cadwch y llythyr hwn gan ei fod yn cynnwys dyddiad y sesiwn brechu a manylion cyswllt.

Yn gywir

Tîm Imiwneiddio

Ar ôl i chi ddychwelyd y ffurflen ganiatâd, cysylltwch â tîm imiwneiddio ar 03000 856818 cyn y sesiwn brechu os.

  • oes unrhyw newidiadau i iechyd eich plentyn, neu
  • os yw ei feddyginiaeth asthma wedi cynyddu, neu
  • os oes steroidau drwy’r geg wedi’u rhoi iddo/iddi ar bresgripsiwn, neu
  • os bydd ei frest yn gwichian.

Noder: Mae nifer bach iawn o blant na ddylent gael y brechlyn ffliw drwy’r trwyn. Gweler y daflen wybodaeth i gael rhagor o fanylion, neu edrychwch ar icc.gig.cymru/brechlynffliw

September 2023

Help keep your child well this winter – make sure they have their flu vaccine.

The immunisation team will visit School on Tuesday 3rd October 2023 to offer children a nasal spray flu vaccine.

The NHS recommends that your child has a flu vaccination every year.

Please follow the link below to complete the consent form by Thursday 28th September 2023.

https://forms.office.com/e/vZMsu9Rp0x

Dear parent or guardian,

It’s very important to protect your child from flu to make sure they stay as healthy as possible, as both COVID-19 and flu are likely to circulate this winter. The best flu vaccine for most children is a nasal spray. This is the vaccine that will be given on the day. 

We have included flu vaccination information and a consent form with this letter.To help make sure the vaccine is suitable for your child, and they don’t miss out, please take time to read the information and then complete online before the planned vaccination date.

If you want more information about flu vaccination for children, please contact the immunisation team, or visit  phw.nhs.wales/fluvaccineor click on the PDF attachments.

Please keep this letter, as it contains the date of the vaccination session and contact details.

Yours faithfully

Immunisation Team

After you have returned the consent form, please contact the immunisation team on 03000 856818 before the vaccination session if:

·         there are any changes to your child’s health, or

·         their asthma medication is increased, or

·         they are prescribed oral steroids, or

·         they become wheezy.

Note: There are a very small number of children who should not have the nasal flu vaccine. Please see the information sheet for more detail, or look at phw.nhs.wales/fluvaccine


Cymraeg

Rhybudd Ebost (2010) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Fe’ch cynghorir i ddarllen rhybydd ebost Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (a’i argraffu er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol).  Gellir dod o hyd iddo yn y lleoliad canlynol

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/47230

English

Betsi Cadwaladr University Health Board – Email Notice (2010)

You are advised to read (and print for future reference) the Betsi Cadwaladr University Health Board e-mail notice which can be found at this location

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/47229

Betsi Cadwaladr University Health Board is the operational name of Betsi Cadwaladr University Local Health Board

footer curve